Register

คำชี้แจง

การลงทะเบียนนี้ เป็นเพียงการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้เว็บไซต์เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของชมรม โดยการลงทะเบียนนี้ท่านจะยังไม่ได้หมายเลข VNC ซึ่งเป็นหมายเลขประจำตัวของสมาชิกชมรม ดังนั้นการที่จะได้รับหมายเลข VNC ท่านจะต้องทำการกฎ กติกา ของชมรมเท่านั้นนะครับ